Aanleg kunststof atletiekpiste in PU

  • Sportpark Turnhout, Steenweg op Tielen, 2300 Turnhout
    Opdrachtgever: Stad Turnhout
  • Gerealiseerd in 2018
  • Sandwich retopping
  • Rekortan M Retop
  • 5 015 m²
  • a


Aanleg kunststof atletiekpiste in PU - Sportinfrabouw NV
Aanleg kunststof atletiekpiste in PU - Sportinfrabouw NV