Aménagement terrain de football synthétique V1 Sportkot

  • KU Leuven, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee
    Maître d’ouvrage: KU Leuven
  • Réalisé en 2021
  • infill cork
  • Fieldturf Vertex Core
  • 6.996 m²
  • FIFA Quality


Aménagement terrain de football synthétique V1 Sportkot - Sportinfrabouw NV