Aménagement terrain multisport synthétque indoor

  • Dorpsstraat 67, 2800 Mechelen
    Maître d’ouvrage: RCA Sport Active Malines
  • Réalisé en 2016
  • infill sand
  • Fieldturf Hockey Gold SD
  • 1 116 m²


Aménagement terrain multisport synthétque indoor - Sportinfrabouw NV
Aménagement terrain multisport synthétque indoor - Sportinfrabouw NV
Aménagement terrain multisport synthétque indoor - Sportinfrabouw NV